Luật sư về Đất đai

Lawyer of Real Estate

PHÓ GIÁM TRỊNH ĐỐC/VICE

- Email: Trinhtuyen@rocketmail.com

ĐÀO TẠO

-   Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật, Quản tài viên, Thẩm định giá.

-  Học viện Tư pháp

CÁC TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP

-  Thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Kinh tế Việt Nam (VEAC).

 

Deputy Director of PQLAW

Email: Trinhtuyen@rocketmail.com

DEGREE

-   Bachelor of Law, Master of Law, Asset Management, Valuation.

Judicial Academy

CAREER ORGANIZATIONS

Member of Ho Chi Minh City Bar Association.

Chairman of Vietnam Economic Arbitration Center (VEAC).

Ông Trịnh Xuân Tuyên là Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH PQLAW; Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Kinh tế Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Tuyên còn là Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư NEWS Việt Nam (được thành lập từ năm 2016) chuyên tư vấn đầu tư chuyên sâu về Pháp lý cho các Dự án đầu tư bất động sản tại Việt Nam.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành luật, ông Trịnh Xuân Tuyên đã từng là tư vấn cấp cao cho các Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản,.... Các vụ việc điển hình như thực hiện toàn bộ các khâu từ đầu tư đến đất đai, xây dựng đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Toàn Thịnh Phát quy mô 16,2 ha của Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bãi Trường; tham gia với vai trò Luật sư chính trong vụ kiện tranh chấp Quyền sử dụng đất Quy mô 5,2 ha của

Dự án Khu biệt thự cao cấp Berlin Star của Công ty TNHH Đức Việt Trung Phú Quốc. Ông Trịnh Xuân Tuyên đã và đang làm việc như là cố vấn pháp lý cho các khách hàng lớn như: Công ty Marico southern, CEO Group, Khách sạn Dusit Princess Moonrise Beach Resort - Công ty Linh Chi, Khách sạn Novotel Phú Quốc - Công ty CEO Phú Quốc, Dự án Sao Mai - Công ty Cổ phần Sao Mai, TCi Group,…. Ông Trịnh Xuân Tuyên được khách hàng đánh giá là một Luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát triển dự án, đất đai, doanh nghiệp, M&A và giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài cũng như Tòa án.

Mr. Trinh Xuan Tuyen is Deputy Director of PQLAW; Chairman of the Vietnam Economic Arbitration Center. Mr. Trinh Xuan Tuyen is also the Director of NEWS Vietnam Investment Consulting Company (established in 2016) specializing in in-depth legal investment advice for real estate investment projects in Vietnam.

With more than 10 years of experience in the law industry, Mr. Trinh Xuan Tuyen used to be a senior consultant for associations, businesses, investors, and specialized consultants in the field of real estate investment and business. ... Typical cases such as implementation of all stages from investment to land, construction for Toan Thinh Phat Ecotourism Area Project with a scale of 16.2 hectares of Toan Thinh Phat Bai Truong Co., Ltd. ; participates as the main lawyer in the land use right dispute of 5.2 ha of the Berlin Star Luxury Villas Project of Duc Viet Trung Phu Quoc Co., Ltd. Mr. Trinh Xuan Tuyen has been working as a legal advisor for major Customers such as: Marico southern Company, CEO Group, Dusit Princess Moonrise Beach Resort Hotel - Linh Chi Company, Novotel Phu Quoc Hotel - Cong CEO company Phu Quoc, Sao Mai Project

Sao Mai Joint Stock Company, TCi Group,….

Mr. Trinh Xuan Tuyen is evaluated by Customers as a lawyer advis- ing on investment, real estate business, project development, land, business, M&A and dispute resolution at the Arbitration Center as well as the Court.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: